Events & Activities Subcommittee

Head:  

Ms. NG Cheng Cheng 

Members: 

Mr. Cheong Shin Keong

Madam Helena Phua

Mr. Marcos Chow

Mr. Nick Siew

Mr. Bryan Tan Xian Zhen

Mr. Ivan Lee Wei Zhe

Ms. Alice Chiu